Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
 → Antibiotická rezistence → One Health koncept
iduzel: 71158
idvazba: 86690
šablona: stranka
čas: 22.7.2024 15:26:41
verze: 5471
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 71158
idvazba: 86690
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'czepar.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/rezistence/one-health'
iduzel: 71158
path: 8549/70982/70983/70992/71141/71158
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

One Health koncept

 ◳ One Health 2 (png) → (originál)Šíření antibiotické rezistence řadí Světová zdravotnická organizace (WHO) mezi hlavní světové hrozby současnosti. Za tuto antibiotickou rezistenci jsou odpovědné jednotlivé geny antibiotické rezistence (ARG), které se vyskytují v genomu bakterií rezistentních k antibiotikům (ARB). ARG se vyskytují v přírodě i přirozeně (rezervoár: zvláště půdní bakterie), ale nesprávné používání antibiotik u lidí a zvířat zvyšuje četnost výskytu ARG a urychluje jejich šíření. Důsledkem je, že antibiotika používaná k léčbě jsou méně účinná, léčba vyžaduje delší pobyt v nemocnici a vyšší náklady a dochází i ke zvýšení úmrtnosti.

K šíření ARB a ARG poté dochází zvláště v takových prostředí jako jsou nemocnice, čistírny odpadních vod, půda, potraviny a další prostředí. Protože je antibiotická rezistence globální problém, vyžaduje i mezinárodní spolupráci a koordinaci globálního monitorování výskytu zvláště ARG, ale též ARB, schopnost identifikovat zdroje, rezervoáry a cesty jejich šíření a samozřejmě i zavést a používat metody dostupné a srovnatelné mezi jednotlivými státy. Toto interdisciplinární studium a monitorování ARG a ARB je i součástí konceptu One Health (Jedno zdraví) (WHO). Koncept One Health je celosvětová iniciativa pro rozšiřování mezioborové spolupráce a komunikace ve všech aspektech zdravotní péče o lidi, zvířata a životní prostředí.

Organizace WHO tento koncept One Health definuje jako integrovaný, sjednocující přístup, jehož cílem je udržitelná rovnováha a optimalizace zdraví lidí, zvířat a ekosystémů. Hlavní premisou je, že zdraví lidí, domácích a volně žijících zvířat, rostlin a širšího prostředí (včetně ekosystémů) jsou úzce propojeny a vzájemně závislé. Zatímco zdraví, potraviny, voda, energie a životní prostředí jsou širšími tématy se specifickými zájmy, spolupráce napříč sektory a obory přispívá k ochraně zdraví, řešení zdravotních problémů, jako je výskyt infekčních nemocí, antimikrobiální rezistence a bezpečnost potravin, a podporuje zdraví a integritu našich ekosystémů. Propojením lidí, zvířat a životního prostředí může One Health pomoci řešit celé spektrum kontroly nemocí – od prevence po detekci, připravenost, reakci a řízení – a přispět ke globální zdravotní bezpečnosti. Tento přístup lze aplikovat na komunitní, subnárodní, národní, regionální a globální úrovni a spoléhá na sdílené a efektivní řízení, komunikaci, spolupráci a koordinaci. Zavedení přístupu One Health usnadňuje lidem lépe porozumět vedlejším přínosům, rizikům, kompromisům a příležitostem prosazovat spravedlivá a holistická řešení.

 ◳ One Health 1 (png) → (originál)Hlavní body tohoto konceptu pak WHO shrnuje takto:

 • Zdraví lidí, zvířat a ekosystémů jsou úzce propojeny.
 • Změny v těchto vztazích mohou zvýšit riziko rozvoje a šíření nových nemocí lidí a zvířat. Úzké vazby mezi zdravím lidí, zvířat a životního prostředí vyžadují úzkou spolupráci, komunikaci a koordinaci mezi příslušnými sektory.
 • One Health je přístup k optimalizaci zdraví lidí, zvířat a ekosystémů integrací těchto oblastí, spíše než jejich oddělením.
 • Přibližně 60 % nově se objevujících infekčních onemocnění, které jsou celosvětově hlášeny, pochází ze zvířat, divokých i domácích. V posledních 30ti letech bylo zjištěno více než 30 nových lidských patogenů, z nichž 75 % pochází ze zvířat.
 • Lidské aktivity a stresované ekosystémy vytvořily nové příležitosti pro vznik a šíření nemocí.
 • Mezi tyto stresory patří obchod se zvířaty, zemědělství, chov dobytka, urbanizace, těžební průmysl, změna klimatu, fragmentace stanovišť a zasahování do divokých oblastí.

Prvotní impulsy ke konceptu One Health započaly v dubnu roku 2006 a webová stránka byla spuštěna 1. října 2008. Od té doby se tento koncept stále rozvíjí a 3. listopadu má i svůj oficiální svátek (One Health Day). Cílem této spolupráce je posílit zdravotní péči pro 21. století a dále též urychlit biomedicínský výzkum, zlepšit situaci veřejného zdraví, rozšiřovat rozsah vědeckých znalostí a zlepšit lékařské vzdělávání a klinickou péči. Pokud je a bude tento koncept správně implementován, pomůže ochránit a zachránit nespočetné miliony životů našich současných i budoucích generací. Cílem tohoto konceptu pro mezinárodní interdisciplinární spolupráci je dosažení optimálního zdraví člověka, zvířat a životního prostředí. V případě ARG a ARB patří mezi hlavní cíle vyhodnocení dvou typů rizik spojených s ARG a ARB a to riziko jejich šíření napříč různými složkami životního prostředí a riziko jejich přenosu na člověka.

Jednotlivé problematiky jsou technicky rozděleny do tematických oblastí a iniciativ jako je One Health Initiative; životní prostředí, změna klimatu a zdraví; interakce lidí a zvířat; mezinárodní zdravotní regulace; opomíjené tropické nemoci; výživa a bezpečnost potravin; a dohled, prevence a kontrola antimikrobiální rezistence.

Dalšími aktivitami pro boj s antibiotickou rezistencí jsou též  Global framework for development and stewardship to combat antimicrobial resistance (Globální rámec pro rozvoj a dozor v boji proti antimikrobiální rezistenci), Global leaders group on antimicrobial resistance (Skupina globálních lídrů pro antimikrobiální rezistenci) a Strategic and technical advisory group for antimicrobial resistance (STAG-AMR) (Strategická a technická poradní skupina pro antimikrobiální rezistenci).

 ◳ One Health 4 (png) → (originál)Hlavní zásady WHO pro vztah antimikrobiální rezistence v konceptu One Health jsou shrnuty následovně:

 • Antimikrobiální rezistence je způsobena nevhodným používáním antimikrobiálních látek ve zdraví lidí a zvířat, v systémech výroby potravin a prostřednictvím kontaminace životního prostředí.
 • WHO podporuje diskusi o antimikrobiální rezistenci na nejvyšších politických úrovních včetně Valného shromáždění Organizace spojených národů.
 • WHO povzbuzuje a podporuje všechny země, aby přijaly přístup One Health k řešení antimikrobiální rezistence, který zajistí, že sektory budou spolupracovat při navrhování politik programů, legislativy a výzkumu s cílem zlepšit dopad na lidské zdraví.
 • WHO úzce spolupracuje se svými partnery, Organizací pro výživu a zemědělství Organizace spojených národů a Světovou organizací pro zdraví zvířat, jako Tripartita při vedení globální reakce na antimikrobiální rezistenci a při podpoře zemí, aby rozšířily přístupy One Health na úrovni jednotlivých zemí. a také úzce spolupracuje s UNEP (Program OSN pro životní prostředí) a dalšími multilaterálními organizacemi.
 • Skupina Global leaders group udržuje politický impuls v oblasti antimikrobiální rezistence a zajišťuje, že tento problém zůstane na pořadu jednání na nejvyšší politické úrovni. Byl také zřízen multipartnerský svěřenecký fond, který má pomoci rozšířit aktivity One Health na úrovni země.
Aktualizováno: 16.5.2023 08:13, Autor: Lucie Pokorná

CZEPAR
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 19915489

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit responzivní verzi